Disable Preloader
Modellen en advies

Nuttige adviezen

Onbetaalde facturen innen

Bij onbetaalde facturen is het belangrijk dat u als ondernemer kort op de bal speelt. Wanneer u merkt dat de betaaltermijn verstreken is, is het aangeraden om snel actie te ondernemen. In de meeste gevallen gaat het om een vergetelheid en is een vriendelijke herinnering voldoende om betaling te bekomen.

Maar wat als dit geen effect heeft, en u ontvangt na het versturen van een aangetekende ingebrekestelling nog steeds geen betaling?

Hieronder zetten wij voor u de verschillende mogelijkheden op een rijtje om uw onbetaalde factuur te innen, zowel met als zonder tussenkomst van de rechtbank

De tussenkomst van de rechtbank is niet altijd noodzakelijk

Een procedure voor de Rechtbank kan heel wat onzekerheid met zich meebrengen. U kan niet op voorhand voorspellen hoe lang het zal duren vooraleer er een uitspraak is, welke kosten er aan verbonden zijn en wat het resultaat zal zijn. Ook vanuit commercieel oogpunt is het niet altijd verstandig om uw klant dadelijk voor de Rechtbank te slepen als hij zijn factuur niet betaald.

IOS – procedure voor onbetaalde B2B facturen

Om in aanmerking te komen voor deze procedure moet uw factuur aan 2 voorwaarden voldoen: ze moet uitgeschreven zijn binnen en B2B (business to business)  relatie en mag niet betwist zijn.  Het is aangewezen om op voorhand nagaan of uw vordering als ‘niet – betwist” bestempeld kan worden en in aanmerking komt voor deze procedure.

De tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder is noodzakelijk. In eerste instantie zal de gerechtsdeurwaarder aan uw schuldenaar een aanmaning tot betaling betekenen. Deze laatste heeft dan drie mogelijkheden:

- hij vraagt een afbetalingsplan aan;

- hij betwist de openstaande factuur alsnog. In dit geval stopt de IOS – procedure. Komt u niet tot een vergelijk met uw schuldenaar bent u genoodzaakt om alsnog een procedure voor de rechtbank op te starten.

- hij reageert noch betaald.

In dit laatste geval kan , na een termijn van 1 maand en 8 dagen, de gerechtsdeurwaarder een “PV van niet – betwisting” opstellen. Dit document heeft dezelfde kracht als een vonnis van de Rechtbank. Op basis van dit document kan de gerechtsdeurwaarder de nodige uitvoeringshandelingen stellen om het openstaande bedrag bij uw schuldenaar in te vorderen. Alle kosten die aan de uitvoeringsprocedure verbonden zijn, worden teruggevorderd bij uw schuldenaar.

Omdat de rechtbank niet tussenkomt, moet er op heel deze procedure toezicht gehouden worden door een advocaat, die nagaat of alles op een correcte manier verloopt.

Bewarend beslag onder derden - bankbeslag

U heeft hiervoor geen voorafgaandelijke toestemming nodig van de beslagrechter. Het is voldoende dat u beschikt over een onbetaalde vervallen factuur.  U legt dan, met tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, bewarend beslag op gelden die op de bankrekening van uw schuldenaar staan. Vanaf dat moment mag de beslagen schuldenaar niet meer vrij over dit geld beschikken.  U moet zelf  wel vooraf kennis hebben of uw schuldenaar effectief een bankrekening heeft bij een welbepaalde bank.

Een bewarend beslag onder derden is een momentopname : enkel de gelden die op het moment van het bewarend beslag op de rekening staan, maken deel uit van het beslag. Gelden die bijvoorbeeld de dag erna op de rekening komen, daar mag de schuldenaar vrij over beschikken.

In de eerste plaats is een bewarend bankbeslag op basis van facturen een middel om u te bescherming tegen de insolvabiliteit van de schuldenaar.  Deze schuldenaar kan in verzet gaan tegen het beslag indien blijkt dat de facturen betwist zijn en/of indien blijkt dat er geen reden is om eraan te twijfelen dat hij de openstaande facturen kan betalen. Anderzijds spreekt het ook voor zich dat uw schuldenaar ook meer geneigd zal zijn om tot betaling over te gaan indien de bankrekening is geblokkeerd en hij niet kan beschikken over deze financiële middelen. 

Een procedure voor de rechtbank: een dagvaarding

Een dagvaarding is een officiële uitnodiging, ter kennis gebracht door een gerechtsdeurwaarder, om voor de rechtbank te verschijnen. Hetgeen u vraagt van uw schuldenaar staat in de dagvaarding beschreven,  daarom is het belangrijk dat deze correct is naar vormvereisten en inhoud.  U laat ze dus best door een advocaat opstellen. Bekomt u een vonnis waarin uw schuldenaar veroordeeld wordt tot betaling van de factuur, dan kan een gerechtsdeurwaarder, na de officiële ter kennisbrenging (betekening) van het vonnis,  alle nodige uitvoeringshandelingen stellen om betaling te bekomen.

Het uiteindelijke oordeel ligt bij de Rechtbank en de uitkomst ervan is niet altijd op voorhand in te schatten. Ook de duurtijd ervan is op voorhand niet te voorspellen.

Eens u uw schuldenaar veroordeeld werd door de rechtbank, kan u op basis van het tussengekomen vonnis het bewarend beslag dat u heeft laten leggen omzetten in een uitvoerend beslag en zal de bank in de meeste gevallen het verschuldigde bedrag aan u kunnen uitkeren.

Zoals hierboven beschreven biedt de wetgever heel wat mogelijkheden aan om een onbetaalde factuur te innen.  Al is het niet altijd eenvoudig om te weten welke weg u het beste bewandelt. Laat u van in het begin juist adviseren en begeleiden in het maken van uw keuze om onaangename verrassingen te vermijden. Het Blienberg – team heeft alle kennis in huis om u hierin bij te staan.

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiële en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiële en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.